Eleccions a la Junta Directiva de l’Ateneu Agrícola

Tal i com es va comunicar a l’Assemblea Ordinària de l’Ateneu Agrícola el passat 28 de juliol del 2023 i de conformitat amb l’acord de la Junta Directiva de 29 de setembre de 2023, amb el que estableixen els Estatuts socials de l’Ateneu Agrícola al seu art. 15è, s’informa als socis que es convoquen eleccions amb la finalitat de renovar la totalitat de la Junta Directiva del Club.

La data per a la celebració de l’Assemblea General, en el transcurs de la qual, es procedirà a l’acte de les votacions per a l’elecció de la Junta directiva es celebrarà dilluns 6 de novembre del 2023 a la seu social de l’Ateneu a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria. Serà necessari per acreditar la personalitat del soci la presentació del document nacional d’identitat, de conduir o passaport.

Així mateix, es comunica als socis/es que el calendari electoral serà el següent:

11 d’octubre de 2023 a les 20:00h a la seu social de l’ Ateneu, tindrà lloc el sorteig per designar els tres membres que hagin de constituir la Junta Electoral i els tres membres suplents. Correspon a la Junta Electoral, l’exercici de la potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral. Ha de resoldre les reclamacions que es presentin durant el procés electoral en el termini de dos dies. Les seves resolucions es poden recórrer en el termini de tres dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs.

A partir del 13 d’octubre 2023 es farà públic el cens electoral a la seu social de l’Entitat.

Fins el 16 d’octubre 2023 a les 23:59h proclamació de candidatures. Les candidatures seran composades pel president/a (qui encapçala la candidatura), el vicepresident/a, el secretari/ària i els/les vocals que correspongui. S’han de lliurar per escrit a la junta electoral o al correu info@ateneuagrícola.cat.

Finalment s’informa que podran ser electors i elegibles aquells socis numeraris que no tinguin suspesa la condició de soci.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *